PERFIL DEL CONTRACTANT

ADJUDICAT EL SERVEI D'ESTADES D'ESTIU DE 2021

D’acord amb el que preveu la normativa de contractació del sector públic  i les instruccions internes de contractació de la nostra Fundació, s’informa en el perfil del contractant que el contracte per el Patronat de la Fundació Joan Riera i Gubau ha resolt l’adjudicació del servei d’organització i realització de les estades i cursos en llengua anglesa per a l’any 2021, adjudicant el servei a l’empresa BRITISH SUMMER EXPERIENCES SL.

OBRIM EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ESTADES D'ESTIU

D’acord amb el que estableix la legislació de contractació pública s’informa que s’han aprovat els plecs de clàusules administratives i de de prescripcions tècniques i conseqüentment s’ha obert el període per a que els licitadors interessats presentin les propostes del servei d’estades d’estiu en llengua anglesa corresponents a les beques de la modalitat “A”  de l'any 2021.

Els licitadors interessats disposen de 15 dies naturals per a presentar les seves propostes a la seu de la Fundació de Santa Coloma de Farners, comptats a partir de la data de publicació d’aquest anunci (data límit: 23 de febrer de 2021), d’acord amb el que estableixen els plecs de clàusules administratives, les prescripcions tècniques i les instruccions internes de contractació que estan disponibles en l’apartat de “Perfil del contractant” d’aquesta pàgina web.

Santa Coloma de Farners, 8 de febrer de 2021.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Publiquem el plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació, mitjançant concurs per procediment obert, del contracte del servei d'organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per a l'exercici 2021.

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publiquem el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d'organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per al 2020.

Els licitadors hauran d'ajustar les seves proposicions a les condicions establertes en l'articulat d'aquest plec.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 2021

D'acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) es publica en aquest espai el quadre que resumeix les característiques tècniques del contracte.